PRIVACY- EN COOKIE VERKLARING

In deze privacy- en cookieverklaring wordt beschreven hoe Van Aarle De Laat B.V. (KVK 60686871) de persoonsgegevens van gebruikers van de website www.vanaarledelaat.nl verwerkt. Van Aarle De Laat is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Persoonsgegevens
Van Aarle De Laat verzamelt via onze website persoonsgegevens:

 • Voor verzending van onze digitale nieuwsbrief.
  Voor de verzending van deze nieuwsbrief dienen we te beschikken over uw e-mail adres. Dit is het enige persoonsgegeven dat we voor dit doeleinde vastleggen. Deze gegevens zijn verkregen op vrijwillige basis (grondslag 'vrijelijk verkregen toestemming') en worden pas in onze database opgenomen nadat uw aanmelding per e-mail door u is bevestigd (double-opt-in methode) 
 • Voor de afhandeling van uw vraag of opmerking via het contactformulier.
  Voor de verwerking hiervan dienen we te beschikken over de volgende persoonsgegevens: Naam, e-mail adres. Uw bedrijfs -of instellingsnaam is facultatief. Na verzending worden uw gegevens opgeslagen in onze database. Grondslag voor deze verwerking is 'vrijelijk verkregen toestemming'.

Doeleinden
Van Aarle De Laat gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor u de persoonsgegevens aan Van Aarle De Laat hebt verstrekt:

 • wanneer u zich heeft opgegeven voor de ontvangst van de digitale nieuwsbrief worden deze gegevens slechts gebruikt voor het verzenden van deze periodieke nieuwsbrief
 • wanneer u contact met ons hebt opgenomen via het digitale contactformulier zullen de gegevens slechts voor de verwerking van uw vraag of opmerking worden gebruikt.

Overig gebruik
Van Aarle De Laat gebruikt uw gegevens alleen voor de doeleinden genoemd in deze privacy- en cookieverklaring met uw toestemming en zal de gegevens niet anders gebruiken of langer bewaren dan nodig om de gevraagde handelingen uit te voeren. Van Aarle De Laat kan uw gegevens gebruiken in samenwerkingen met derden, maar verstrekt uw gegevens, buiten de hiervoor genoemde gevallen, niet aan derden. Er vindt geen profiling of geautomatiseerde besluitvorming plaats op basis van verkregen persoonsgegevens.

Minderjarigen
Als een gebruiker jonger is dan 16 jaar, is toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Van Aarle De Laat.

Beveiliging  en opslag
Van Aarle De Laat beschermt uw persoonlijke informatie met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen om het risico op onbevoegde en onrechtmatige toegang, verlies, openbaarmaking, gebruik, wijziging en vernietiging van uw gegevens zo klein mogelijk te houden. De database waain uw gegevens zijn opgeslagen staat op servers welke in een datacenter in Nederland zijn geplaatst.

Bewaartermijn
Van Aarle De Laat bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij deze heeft verkregen.

 • voor de nieuwsbrief: onbepaalde tijd, zolang als de nieuwsbrief verzonden zal worden of tot het moment waarop u zich uitschrijft voor de ontvangst van de nieuwsbrief.
 • voor het contactformulier: zolang als nodig is voor de beantwoording van uw vraag of opmerking. Na afhandeling zullen uw gegevens direct verwijderd worden. Uw vraag op opmerking kan voor verdere doelen binnen onze organisatie gebruikt worden (bijvoorbeeld ter verbetering van processen of diensten) maar dit zal in geanonimiseerde vorm plaatsvinden.

Verwijderen en wijzigen persoonsgegevens
Indien bent aangemeld voor onze nieuwsbrief, kunt u zichzelf daarvoor afmelden via de link "Uitschrijven" op de laatst ontvangen nieuwsbrief. Afmelden kan ook door een mail te sturen naar door een e-mail te sturen aan met vermelding van het e-mail adres waarop uw inschrijving staat geregistreerd. Uw gegevens zullen vervolgens direct uit onze database verwijderd worden.
Indien wij over uw gegevens beschikken via een contactmoment via het contactformulier zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen nadat uw opmerking beantwoord of verwerkt is.
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben betrokkenen recht op recht van inzage, correctie, verwijdering en verzet. U kunt deze rechten uitoefenen door schriftelijk contact met ons op te nemen via . Het verzoek zal binnen redelijke termijn (1 maand) worden behandeld. Wij vragen u ter controle van uw identiteit een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

Doorgifte aan derden
Van Aarle De Laat zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij:

 • de doorgifte geschiedt aan een door Van Aarle De Laat voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker Van Aarle De Laat een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;
 • Van Aarle De Laat op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

Er kunnen zich situaties voordoen, wegens strategische of andere zakelijke redenen, waardoor Van Aarle De Laat besluit om haar bedrijf of een deel daarvan te verkopen of over te dragen. Van Aarle De Laat kan informatie die is verzameld en opgeslagen, inclusief persoonlijke informatie, overdragen aan de partij of partijen die betrokken zijn bij de transactie, als onderdeel van die transactie.

Uitoefenen van uw rechten

U hebt recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u van één van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen hebt over deze privacyverklaring kunt u Van Aarle De Laat bereiken via of door een brief te sturen naar:

Van Aarle De Laat B.V.
Postbus 677
5652 AB  Eindhoven

Van Aarle De Laat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die bij u op de computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst zodra de Digitale Diensten van Van Aarle De Laat gebruikt worden. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw uw gegevens in hoeft te voeren.

Toepassingen van cookies
Deze cookies zijn in te delen in enkele categorieën: 

 • Noodzakelijke cookies helpen de website te functioneren, zonder deze cookies kan deze niet naar behoren werken. Deze cookies kunnen daarom niet worden uitgeschakeld;
 • Statistische cookies zorgen ervoor dat de eigenaar van de website kan leren over hoe gebruikers interacteren met de website. Deze data wordt vervolgens gebruikt om aanpassingen door te voeren zodat de gebruikerservaring van de website verder verbeterd wordt. Voorbeelden van statistische cookies zijn de cookies die worden geplaatst ten behoeve van Google Analytics;
 • Niet-geclassificeerde cookies.

Van Aarle De Laat maakt voor de website gebruik van statistische/analytische cookies

Statistische analyse
Van Aarle De Laat verzamelt informatie over het gebruik van de website met behulp van analyse-tools van Google. Google is niet gerechtigd de verzamelde informatie voor eigen -of commerciele doeleinden te gebruiken. Persoonsgegevens worden dus niet gedeeld met derden en uw ip-adres is geanonimiseerd. Van Aarle De Laat heeft hiertoe een verwerkersovereenkomst met Google bekrachtigd. Zie voor meer informatie de privacyverklaringen van Google.

Cookies verwijderen
U kunt cookies altijd controleren en wissen en je kunt je browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Meer hierover kunt u lezen op de website www.aboutcookies.org.

Naast cookies kan onze website ook gebruik maken van andere soortgelijke technologieën om gegevens op uw apparaat op te slaan en te lezen. Net zoals cookies worden deze technologieën gebruikt om een unieke aanduidingscode op te slaan voor uw apparaat, die vervolgens kan worden gebruikt om uw gedrag te volgen. Die aanduidingscode kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op (o.a.) uw browserinstellingen in combinatie met uw IP adres. Mocht u het niet op prijs stellen dat uw gedrag gevolgd wordt, dan kan dit worden uitgeschakeld via de Do-No-Track-functie van uw browser. Het verwijderen van cookies heeft niet tot gevolg dat uw gedrag niet meer gevolgd wordt.

 

Van Aarle De Laat behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Van Aarle De Laat adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 24 mei 2018.

Bezoek Van Aarle De Laat op Facebook Bezoek Van Aarle De Laat op LinkedIn

 

Van Aarle De Laat BV
Beemdstraat 22
5652 AB  Eindhoven

Openingstijden kantoor:
maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 

Telefoon: 040 - 25 92 700